Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde gesprekken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens.
  • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht(beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor volgende doeleinden worden gebruikt:

  • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld bij verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiele administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Deze gegevens in het clientendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar:

  • uw naam, adres en woonplaats
  • uw geboortedatum
  • de datum van de behandeling
  • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld craniosacraaltherapiebehandeling of natuurgeneeskundige behandeling
  • de kosten van het consult