Behandelovereenkomst

INFORMATIE BIJ DE BETREFFENDE BEHANDELOVEREENKOMST 

De therapeut is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliênt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

De therapeut zal alleen een behandeling verrichten bij kinderen onder de 12 jaar in het bijzijn van een begeleider (ouder, verzorger, of ander verantwoordelijke volwassene). Bij kinderen tussen de 12 en 16 jaar is het bijzijn van een begeleider niet noodzakelijk. De therapeut die werkt met kinderen onder de 16 jaar sluit een schriftelijke behandelovereenkomst af met beide ouders, mits beide ouders het ouderlijk gezag hebben.

De therapeut houdt een cliêntendossier bij. De cliênt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 15 jaar bewaard.

De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliênt in alle fasen van de behandeling. De cliênt verplicht zich middels het anamnesegesprek relevante informatie aan de therapeut te verstrekken.

De therapeut betracht geheimhouding ten aanzien van door de cliênt verstrekte gegevens, die in het dossier worden opgeslagen. Maar met uitzondering van de gegevens waaromtrent de cliênt heeft verklaard dat hij/zij geen bezwaar maakt tegen het gebruik voor statistische doeleinden.

De therapeut mag zonder toestemming van de cliênt geen bepaalde (be-)handelingen verrichten.

De therapeut verplicht zich de cliênt correct door te verwijzen naar een collega- therapeut of een arts, indien haar behandeling niet geêigend en/of toereikend is.

Beêindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beêindigen. Indien de hulpvrager tegen het advies in van de therapeut de  overeenkomst beêindigt, zal de hulpvrager op verzoek van de therapeut een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de therapeut in het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beêindigd.

De therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beêindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet. De therapeut zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de hulpvrager een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten.

De cliênt gaat akkoord met de tariefstelling vermeld op de website: www.praktijkdehelpendehand.nl

Betalingswijze van de behandelingen is op rekening of contant per consult.

De cliênt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 48 uur van tevoren) af te zeggen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.

Bij klachten over de behandeling gaat mijn voorkeur er naar uit om dit eerst samen te proberen op te lossen. Lukt dit niet dan kunt u zich wenden tot de beroepsorganisatie VBAG (www.vbag.nl) en voor het tuchtrecht tot de Stichting TCZ , Tuchtrecht Complementaire Zorg (www.tcz.nu).

Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in het medisch dossier bij de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliênt.